Ngành Kinh Tế

Nghề nghiệp Kinh tế : Tìm hiểu nghề thống kê kinh tế

Để tiến hành việc thu thập dữ liệu, nhà thống kê kinh tế phải soạn thảo một bảng câu hỏi hay bảng đánh giá, sau

Nghề nghiệp Kinh tế : Tìm hiểu nghề thanh tra thuế

Nhân viên, nhà quản lí và thanh tra đều trực thuộc Tổng cục thuế. Họ có thể làm việc trong một văn phòng thuế, trong

Nghề nghiệp Kinh tế : Tìm hiểu nghề thanh tra tài chính

Đằng sau bàn giấy hay ở các cửa giao dịch, họ làm việc ở tầm địa phương trong Kho bạc cho bộ phận Ngân quỹ

Nghề nghiệp Kinh tế : Tìm hiểu nghề chuyên viên phân tích kinh tế

Soạn thảo kết quả của công việc phân tích (triển khai các hệ thống, phân loại, bảng thông số, bảng nghiên cứu, sơ đồ, khuôn