Nghề nghiệp Kinh tế : Tìm hiểu nghề thanh tra tài chính

Đằng sau bàn giấy hay ở các cửa giao dịch, họ làm việc ở tầm địa phương trong Kho bạc cho bộ phận Ngân quỹ chung của bộ. Họ cũng có thể làm việc tại Trụ sở Bộ.

Miêu tả công việc
Kiểm tra và kiểm soát việc điều hành tài chính các quỹ công của Nhà nước, của các chính quyền địa phương và các cơ sở nhà nước, dựa trên các quy định về kế toán công. Thực hiện việc thu hồi các khoản thu của chính phủ và quản lý tiền gửi của Nhà nước.
Thanh tra tài chính nhà nước tham gia vào việc cung cấp chuyên gia tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp và có thể thực hiện việc quản lý các khoản tiền gửi tại Kho bạc.
Nhiệm vụ của Kho bạc nhà nước rất đa dạng : thu thuế nợ cá nhân, điều hành tài chính cho Nhà nước và các chính quyền địa phương, các dịch vụ giám định và tư vấn tài chính cho các nhà hoạch định chính sách mà không quên các chức năng hỗ trợ như điều hành nguồn nhân lực, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, hậu cần, …
Họ làm việc như thế nào ?
Nhân viên của Kho bạc Nhà nước giữ liên lạc thường xuyên với người dùng và với các dịch vụ của các chính quyền địa phương, các nhà thầu, các công chứng viên,… Việc quản lí các hồ sơ chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động công việc của họ. Nhưng việc tin học hóa các dịch vụ cho phép họ tập trung hơn cho chất lượng đón tiếp khách hàng hay cho nhiệm vụ tư vấn tài chính cho các chính quyền địa phương.
Họ làm việc ở đâu ?
Đằng sau bàn giấy hay ở các cửa giao dịch, họ làm việc ở tầm địa phương trong Kho bạc cho bộ phận Ngân quỹ chung của bộ. Họ cũng có thể làm việc tại Trụ sở Bộ.

Kỹ năng yêu cầu
Nghiêm túc, thanh liêm: đối với một số nhiệm vụ, thanh tra tài chính chịu trách nhiệm cá nhân và tài chính về những sai lầm của mình.
Cởi mở: khả năng giao tiếp là cần thiết vì họ phải tiếp xúc thường xuyên với doanh nghiệp hoặc với các ban ngành dịch vụ của chính quyền địa phương.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *